Behandeltraject
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

Privacy Protocol NPCB Psychologen

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving zal via deze pagina nader worden ingegaan op de privacy protocol van het Nederlands Psychologen & Coaching Bureau. In eerste instantie wordt er gekeken naar de bescherming van uw gegevens gedurende de verwijzing van de huisarts naar het NPCB, welke gegevens het NPCB van u nodig heeft en waarvoor deze gegevens nodig zijn. Hoe lang uw gegevens worden bewaard en hoe het gaat met uw toestemming voor verwerking van de gegevens en informatie aan derden.

Aanmelding via de huisarts

 Mocht u samen met uw huisarts afspreken dat u verwezen wordt naar een psycholoog van het NPCB, dan zal de huisarts uw gegevens via een beschermde mailaccount doorgeven aan het NPCB. Het kan ook zijn dat de huisarts u verzoekt zelf telefonisch contact op te nemen met het NPCB. Bij een verwijzing zijn de volgende gegevens nodig:

Uw naam, adres, postcode en woonplaats, uw geboorte datum, telefoonnummer en bsn nummer.

Uitdraai Vecozo

Nadat u zich heeft aangemeld bij het NPCB, zullen op grond van uw gegevens (geboortedatum en bsn nummer) via Vecozo( systeem waar alle verzekerden in staan vermeld, met de volgende gegevens; bij wie u verzekerd bent, uw polisnummer, vanaf wanneer u verzekerd bent en hoe u verzekerd bent) een uitdraai worden gemaakt van uw gegevens zoals deze staan vermeld in Vecozo. Dit is nodig om de geldigheid van uw verzekering te kunnen vaststellen)

Na deze uitdraai wordt er een persoonlijke behandeldossier gemaakt, met hierin de uitdraai van Vecozo, de verwijzing van de huisarts, de behandelovereenkomst, het intakeverslag, de testformulieren en uiteindelijk het eindverslag. Dit dossier wordt in een afgesloten archief bewaard. Ook worden deze gegevens opgenomen in ons digitale cliëntensysteem Intramed. Deze gegevens zijn niet voor anderen toegankelijk.

Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst wordt er tussen cliënt en zorgaanbieder een aantal juridische aspecten geregeld. Door het tekenen van de behandelovereenkomst stemt de cliënt in met alle voorwaarden zoals genoemd in de behandelovereenkomst. Deze punten zijn:

 • Zorg vanuit het NPCB valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van een DSM V stoornis gerelateerde klachten worden vermeld.
 • Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten, DBC kort, DBC middel, DBC intensief, DBC Transitie of OVP. Binnen de DBC's wordt directe gesprekstijd en indirecte tijd gecombineerd.
 • De duur van de directe gesprekstijd is 45 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mailcontact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens in de DBC worden verrekend indien deze therapeutische waarde hebben. Dit geldt tevens voor indirecte tijd, zoals tijd voor rapportage en overleg met derden.
 • Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
 • De therapeut dient de tijd van de gesprekkenop de afgesproken tijd te laten beginnen.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed. Dit geldt ook voor latere terugvorderingen van de zorgverzekeraar via de z.g. plafondoverschrijding door de zorgaanbieder.
 • Bij afzeggen van een gemaakte behandelafspraak binnen 24 uur wordt 75% van het totale tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak. Deze kosten worden aan de cliënt gefactureerd door de behandelend psycholoog of in andere gevallen door het NPCB. Wanneer de cliënt niet verschijnt, wordt de gemiste zitting in rekening gebracht tegen het reguliere tarief, welk jaarlijks kan verschillen. De kosten zijn geheel ten last van de cliënt , zij kunnen niet aan de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
 • Betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum voldaan te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig en herinnering gestuurd. De hoofdsom zal dan worden verhoogt met euro 10 herinneringskosten.
 • De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 • In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de klachtenprocedure van het NPCB, alsmede de beroepsverenigingen NIP, NVVP en NVGzp.
 • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen. ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde punten te worden afgezegd en betaald.
 •  De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 • De therapeut heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.
 • De therapeut houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht. Cliënten kunnen kopieën uit hun dossier laten maken, voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.
 • inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Het dossier wordt volgens wettelijke vereisten 15 jaar bewaard.
 • Overleg met derden vind alleen plaats na schriftelijke toestemming van cliënt.
 • Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer met toestemming van de cliënt.
 • De cliënt behoud te allen tijde recht op een second opinion.

 

NPCB psychologen
info@npcb.nl