Behandeltraject
terugval preventie
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Privacy Protocol
Kwaliteit van NPCB

Behandeltraject

Opbouw behandeltraject

Voor het maken van een psychologische intakegesprek dient u te beschikken over een verwijzing van uw huisarts. Na aanmelding zal binnen drie werkdagen met u een eerste afspraak worden gemaakt, dit betreft een intakegesprek.

Bij het intakegesprek vult u tevens de volgende formulieren in:

De behandelovereenkomst ( in dit formulier geeft u tevens aan of u akkoord gaat dat gegevens naar uw huisarts worden gezonden), DIS formulier ( in dit formulier verstrekt u informatie over uw opleidingsniveau, werksituatie, leefsituatie, burgerlijke staat en uw herkomst) Ook wordt er in het kader van de Routing Outcome Monetoring (ROM) een vragenlijst met u afgenomen (OQ-45) Deze vragenlijst zal u digitaal worden toegezonden. Het is belangrijk deze vragenlijst zowel aan het begin als einde van uw behandeling in te vullen. Hierdoor is de behandelaar samen met u in staat de vorderingen van de behandeling te meten. De uitkomsten van deze vragenlijst wordt met u besproken.

Bij het einde van uw behandeling zal u worden gevraagd deel te nemen aan een klant tevredenheid onderzoek. Dit via het vragenformulier CQI (Kortdurende ambulante ggz) Ook dit formulier wordt digitaal aangeleverd.

Tijdens het intakegesprek zal de psycholoog uw klachten in kaart brengen. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld, Tevens wordt er bekeken of u terecht bent verwezen naar de basis generalistische ggz. Eventueel wordt u dan doorverwezen naar een andere discipline zoals de specialistische ggz of andere instelling, dit mede in overleg met de huisarts..

Het behandelplan welke u samen met de psycholoog opstelt is maatwerk Op grond van uw hulpvraag wordt er bepaald welke behandelmethode zal worden ingezet. Tussentijds wordt het behandelplan met u geëvalueerd. Aan het einde van de behandeling wordt met u besproken of de behandel doelen zijn behaald.

Het NPCB werkt met behandeltrajecten. Deze trajecten zijn:

 1. Kort traject
 2. Middel traject
 3. Intensief traject
 4. Onvolledig behandel traject

Tijdens de intake zal de psycholoog met u bespreken welk traject voor u van toepassing is. Het overeengekomen traject wordt tevens opgenomen in het behandelplan. Van het afgesproken traject kan worden afgeweken als dit gedurende de behandeling nodig mocht blijken.

Van het intakegesprek wordt een intakeverslag en behandelplan gemaakt. Dit verslag wordt met u besproken en daarna doorgezonden naar de huisarts. Ook zal dit verslag en de behandelplan worden gearchiveerd. Tevens zal er een eindverslag worden gemaakt welke na afronding van de behandeling naar uw huisarts worden gestuurd, ook dit verslag wordt gearchiveerd.

Hoe naasten worden betrokken bij het behandeltraject

In overleg met u en de behandelaar wordt indien nodig uw netwerk betrokken bij de behandeling.

Korte behandeling, snelle verbetering

Onze korte behandelingen brengen snel verbetering. Je kijkt samen met je behandelaar welke behandelvormen het meest geschikt is en hoe lang de behandeling gaat duren.

Afhankelijk van hoeveel hulp je nodig hebt om je doel te bereiken, worden tot tien gesprekken gepland. Wil je ook thuis oefenen? Dat kan met e-health; online oefeningen die je vanuit huis kunt maken.

Onze korte behandelingen zijn geschikt bij:

 

 • depressie en somberheid

 • piekeren

 • angst

 • paniek

 • slaapproblemen

 • lichte verslavingsproblemen

 • trauma

 • stress, overspannenheid en burn-out

 

 

Begeleide zelfhulp

Bij Begeleide zelfhulp staan uw persoonlijke mogelijkhedenom zelf problemen op te lossen centraal. Iedereen heeft sterke en minder sterke kanten in zijn persoonlijkheid. Door veel druk van buiten, zoals stress op het werk of in het gezin, zijn uw sterke kanten ineens niet meer genoeg. Of er spelen zo veel problemen tegelijk dat u toch wat hulp nodig heeft om orde op zaken te stellen.

aanhoedende stress kan psychische klachten geven, u kunt dan goed en snel geholpen worden bij het NPCB. Met herstel en het inzetten van uw sterke eigenschappen, werkt u aan uw gezondheid en balans. Ook contact met anderen wordt daardoor beter.

Hoe werkt begeleide zelfhulp?

Met uitleg en oefeningen krijgt u zelf inzicht in het verband tussen uw klachten en situaties die stress veroorzaken. Wij kijken naar uw kwetsbare en sterke kanten. Begeleide zelfhulp leert u met oefeningen om inzicht te krijgen in dagelijkse gebeurtenissen en u leert om er anders mee om te gaan. U kunt de oefeningen daarna ook zelf thuis gebruiken, iedere keer als dat nodig is. Ook uw partner kan de oefeningen leren.

Inzage dossier

Inzage in het behandeldossier is mogelijk. U kunt dit alleen schriftelijk aanvragen. Dit kan bij:

NPCB psychologen, Houtwijkerveld 149/ 2131 MN Hoofddorp.

Met u wordt een afspraak gemaakt. U neemt bij dit gesprek een legitimatie mee. Na afloop kunt u om correctie vragen en om kopieën verzoeken. U tekent een formulier inzage dossier.

Behandelmethoden 

De behandelmethoden zijn o.a.: De cognitieve gedragstherapie (CGT) Enkele onderdelen zijn:

 1. Psycho- educatie ( wordt gebruikt om inzicht te bieden in de ervaren klachten, de oorzaken en gevolgen van de problematiek op het gedrag)
 2. Onderdelen van de cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt om de onderliggende patronen proberen uit te dagen en om te vormen naar alternatieve/ helpende patronen.
 3. Terugvalpreventie zal worden ingezet om meer houvast te geven voor de toekomst. Hierbij wordt een recidiefscenario opgesteld.

Andere behandelmethode 's zijn:

 1. EMDR (Eye Movement Desensitization an Reprocessing)
 2. E- Health (online ondersteunend hulpprogramma)
 3. ACT ( Acceptance and Commitment Therapy) (In ACT wordt je geleerd te richten op zaken, die op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals het eigen gedrag in plaats van controle te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn.)
 4. MindFullness ( betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring in dit moment zonder hierover te oordelen)

Behandelingen binnen het NPCB vinden plaats conform de GGZ richtlijnen. Voor meer informatie: www.ggzstandaarden.nl

Voor meer cliënt informatie kunt u kijken op: www.nedkad.nl  

Uitwisselen informatie

Het NPCB wisselt informatie uit aan de verwijzer (de huisarts) In dit geval wordt het intakeverslag, alsmede het behandelplan en het eindverslag naar uw huisarts verzonden. Indien nodig voor de behandeling zal er tussentijds mondeling overleg zijn tussen de therapeut en uw huisarts. Dit overleg kan betrekking hebben op het eventueel gebruik van medicatie of een verwijzing naar de specialistische ggz.

Meten behandeleffecten en Cliënt ervaringen

Via de OQ-45 wordt gemeten of er een significante afname is van de klachten, na afronding van het traject. Ook zal er aan het einde van het behandeltraject aan cliënt een anoniem evaluatieformulier worden gegeven, waarin wordt gevraagd naar de ervaringen van cliënt over de behandeling alsmede de therapeut.

Het NPCB is onderdeel van een gezondheidscentrum welke sinds april 2013 participeert aan het kwaliteitstraject: Door cliënten bekeken. Dit onderzoek wordt verricht door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie ( NPCF) en de ARGO Rijksuniversiteit Groningen) Het daarbij behorende certificaat wordt jaarlijks verlengd.

cliënt ervaringen en behandeleffecten 2021

In het jaar 2021 zijn de cliënt ervaringen en behandeleffecten in kaart gebracht. Dit onderzoek is verricht via de ingevulde evaluatie formulieren en de metingen van de NPCF en de ARGO universiteit Groningen.

MEETRESULTATEN:

Aanmeldingen    percentage tevredenheid  klachten

232                              92%                          0

Toelichting: 92% procent tevredenheid is een hoog percentage. Van de 100%  meting heeft 9% geen mening gegeven, omdat deze cliënten zijn verwezen naar de specialistische of de POH ggz. De overige 2% hebben aangegeven redelijk tevreden te zijn omdat zij naar eigen inzicht niet hun volledige doelstellingen hebben behaald.  

Met cliënten uit de ZOED is een spiegelgesprek gevoerd over de totale dienstverlening binnen de ZOED en daarbij iedere discipline afzonderlijk. Uit dit spiegelgesprek en verder onderzoek van de NPCF en Argo Universiteit Groningen is gebleken dat de bereikbaarheid zo af en toe moeizaam verloopt. Op dit punt heeft het NPCB een verbeterslag gemaakt. 

Ook in het jaar 2021 blijft het NPCB de kwaliteit van haar dienstverlening bewaken en zo nodig verbeteren, eventuele suggesties zijn van harte welkom en kunt u mailen naar info@npcb.nl.                 

U kunt het NPCB voor de volgende diensten benaderen: 

 1. Generalistische basis GGZ (1e lijns psychologie)
 2. E-Health
 3. Relatietherapie
 4. Reintegratie (via Poortwachter wetgeving)
 5. Assessment
 6. Loopbaanbegeleiding
 7. Coaching

Samenwerking lokaal en regionaal

Het NPCB werkt in ZOEDS (Zorg onder een Dak) Binnen de ZOED zijn diverse eerste lijns zorg instellingen werkzaam. Zoals: de huisarts, fysiotherapeut, Buurtzorg, Diëtist, Verloskundige, Medial. Op lokaal niveau werkt het NPCB hiermee samen. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met Home Clinic (verslavingszorg) Crisis dienst GGZ en diverse organisaties binnen de gespecialiseerde ggz.

Afspraak maken:

U kunt met met een psycholoog van het NPCB een afspraak maken door te bellen naar: 023-5577501 of een mail sturen naar info@npcb.nl.

 Vestigingen

Het NPCB heeft vestigingen in: 

 1. Haarlem (3x)
 2. Hoofddorp (tevens Hoofdkantoor)

In Haarlem werkt het NPCB in de gezondheidscentrum Zoed Molenwijk en de Zoed Schalkwijk en de Zoed Boerhaave. In Hoofddorp is er ook een praktijk. Het Hoofdkantoor is gevestigd te Hoofddorp.

Geen wachtlijsten

Het NPCB kent geen wachtlijsten. Binnen drie werkdagen na uw aanmelding zal er met u een afspraak gemaakt worden. Bij het intakegesprek kunt u de verwijzing van uw huisarts of medisch specialist mee nemen.

Overeenkomst met alle ziektekostenverzekeraars

Het NPCB heeft een overeenkomst met de meeste ziektekostenverzekeraars in Nederland. In 2022 worden de kosten van de psychologische zorg geheel vergoed uit het basispakket. 

Verwijzers

Zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen kunnen zich naar het NPCB laten verwijzen door de huisarts of medisch specialist. Voor behandelingen binnen de Jeugdzorg kunnen ook maatschappelijke instellingen zoals Bureau Jeugdhulp alsmede instellingen voor Maatschappelijk werk verwijzen.

Bent u een verwijzer en wilt u graag nader kennis maken met de psychologen van het NPCB dan kunt u een afspraak maken via telefoon 023-5577501 of mailen naar info@npcb.nl. U kunt ons ook benaderen voor het ontvangen van folders.

 

NPCB psychologen
info@npcb.nl